สำนักงาน คปภ.จ.อ่างทอง ร่วมกับชมรมประกันชีวิตจังหวัดอ่างทอง และคณะผู้บริหารงานคลังจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีเปิดงาน สืบสานตำนานกวนกระยาสารทไทย

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักงาน คปภ.จ.อ่างทอง ร่วมกับชมรมประกันชีวิตจังหวัดอ่างทอง และคณะผู้บริหารงานคลังจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีเปิดงาน สืบสานตำนานกวนกระยาสารทไทย และออกบูชแจกเอกสารแผ่นพับเรื่องการประกันภัย ณ วัดหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

หนึ่งคนให้ หลายคนรับ

หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ขอเรียนเชิญชาวจังหวัดกำแพงเพชรร่วมบริจาคโลหิต วันที่10ตุลาคม 2561 เวลา8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม บมจ.ไทยประกันชีวิต สาขากำแพงเพชร

คปภ. จัด workshop ประกันภัยภูมิภาคเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานสู่ยุค Digital

นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน ภูมิภาคประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงาน คปภ. ภาค สำนักงาน คปภ. จังหวัดให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคปภ. ทั่วประเทศ โดยนำข้อมูล จากการทำ workshop มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนากลไกการปฏิบัติงาน ในส่วนภูมิภาคให้มีการบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้นและสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมประกันภัยควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคให้มีความ Smart เพื่อรองรับการเป็นหน่วยงานกำกับดูแลในยุคดิจิทัล โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย นายจอม จีระแพทย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายอาวุโส สำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ บรรยายในหัวข้อ “ข้อสังเกตและคำแนะนำในการปฏิบัติงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย” นางคณิญากร จรุงกิจกุล หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลบรรยายในหัวข้อ “นโยบายในการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคปภ.” และนายธนสาร สุขสัมพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมประกันภัย บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการประชาสัมพันธ์และการเขียนข่าว” นอกจากนี้ยังมีการระดมสมองจากเจ้าหน้าที่สำนักงานคปภ. จังหวัดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคปภ. ภาค 2 และสำนักงาน คปภ. …

คปภ. ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง ส่งท้ายโครงการ Training for the Trainers ปี 2561

คปภ. ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง ส่งท้ายโครงการ Training for the Trainers ปี 2561 เผยยอดเกษตรกรทำประกันภัยข้าวนาปีถึงกันยายน 1.9 ล้านราย พื้นที่ 27.6 ล้านไร่ ย้ำ คปภ. พร้อมขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐเรื่องประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เต็มสูบ

สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรม วิ่ง สร้าง สุข เมืองพระชนกจักรี

วันที่ 23 กันยายน 2561 สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรม วิ่ง สร้าง สุข เมืองพระชนกจักรี

คปภ. สรุปงานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้ยอดเบี้ยประกันภัยสะพัด 650 ล้านบาท

คปภ. สรุปงานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้ยอดเบี้ยประกันภัยสะพัด 650 ล้านบาท ทุนประกันภัยแตะ 6,320 ล้านบาท ประชาชนตื่นตัวร่วมงาน 3 วัน 45,979 คน

ออกตรวจติดตามการเสนอขายประกันภัย/ประกันชีวิตของธนาคารไทยพาณิชย์

วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 12.00 น. สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุ ทัยธานี ได้ออกตรวจติดตามการเสนอขายประกันภัย/ประกันชีวิตของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบ้านไร่ ในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุทัยธานี ได้กำชับและแจ้งให้ธนาคารถือปฏิบัติตามประกาศ คปภ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยและการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน/นายหน้าประกันภัยและธนาคาร พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2552 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 โดยเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับการเสนอขายประกันของธนาคาร และสร้างความเชื่อมั่นที่ดีต่อประชาชนต่อไป

บรรยายความรู้ประกันให้กับผู้ประกอบการรถบรรทุก จำนวน 90 คน

วันที่ 18 กันยายน 2561 สำนักงาน คปภ. จังหวัดชัยนาท บรรยายความรู้ประกันให้กับผู้ประกอบการรถบรรทุก จำนวน 90 คน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท