NEWS 10 ธันวาคม 2562 คปภ. เร่งติดตามประกันจ่ายสินไหมทดแทนกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าที่จังหวัดลำพูน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้า บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน ตั้งอยู่เลขที่ 161 หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ส่งผลทำให้สินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างและตัวโกดังเก็บสินค้าได้รับความเสียหาย โดยไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บแต่อย่างใด เหตุเกิดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เบื้องต้นตนได้สั่งการให้กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สายกลยุทธ์องค์กร สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ บูรณาการการทำงานร่วมกับ สำนักงาน คปภ. ภาค 1 และสำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดลำพูน ติดตามและประสานงานกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ตลอดจนลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ทั้งนี้ ได้รับรายงานเบื้องต้นจากสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เกี่ยวกับการทำประกันภัยของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน พบว่า มีการทำประกันภัยไว้ กรมธรรม์เลขที่ …

NEWS 9 ธันวาคม 2562 สำนักงาน คปภ. เปิดเวที Board Forum 2019 ถกผู้บริหารบริษัทประกันชีวิต รับมือมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 บูรณาการเตรียมพร้อมรับมือร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบประกันภัยของไทยและคนไทย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ได้จัดงานสัมมนากรรมการบริษัทประกันภัย ประจำปี 2562 (Board Forum 2019) ต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเวทีในการสื่อสารทิศทางและนโยบายในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยไทย และสร้างความตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของคณะกรรมการบริษัทประกันภัย ในการร่วมกันกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (Corporate Governance) รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ อันแสดงถึงศักยภาพและความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยร่วมกัน ซึ่งปีนี้จัด 2 วัน คือ วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เป็นเวทีสัมมนากรรมการบริษัทประกันชีวิต และวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เป็นเวทีสัมมนากรรมการบริษัทประกันวินาศภัย ภายใต้หัวข้อ “IFRS 17 and the Roles of Board of Directors” ณ …

NEWS 6 ธันวาคม 2562 เลขาธิการ คปภ. ปิดหลักสูตร วปส.9 brain storming ครั้งใหญ่ ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐและภาคเอกชน เสนอโปรเจคขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัยไทย เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะธานี เชียงราย ซึ่งหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 9 เป็นรุ่นที่มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากที่สุดตั้งแต่มีการจัดหลักสูตรดังกล่าวที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ธุรกิจประกันภัย จำนวนทั้งสิ้น 101 คน ซึ่งต้องเข้าร่วมรับการอบรม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในชั้นเรียนและเข้าศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตลอดจนต้องจัดทำรายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project : GP) ในหัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบประกันภัยของไทยอีกด้วย ทั้งนี้ การจัดทำรายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project : GP) …

NEWS 5 ธันวาคม 2562 เลขาธิการ คปภ. ร่วมถกกติกาสากลใหม่ตาม“มาตรฐานการกำกับ-กฎระเบียบ-แนวปฏิบัติ”ธุรกิจประกันภัย • ผ่านเวทีสมาคมผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ ย้ำต้องเข้าไปมีส่วนร่วมและติดตามอย่างใกล้ชิด

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานสำนักงาน คปภ. ได้เข้าร่วมการประชุมสมาคมผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ ครั้งที่ 26 (26th IAIS Annual Conference 2019) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีสมาคมหน่วยงานกำกับธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors : IAIS) เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE Insurance Authority) โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยที่มีการศึกษาให้มีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนติดตามความคืบหน้าการดำเนินการต่างๆ ของสมาคมฯ ซึ่งผลการประชุมในครั้งนี้มีสาระสำคัญ คือ การให้ความเห็นชอบกรอบการกำกับกลุ่มธุรกิจประกันภัยที่มีบริษัทในเครืออยู่ทั่วโลก (Internationally Active Insurance Groups: IAIGs) การบรรเทาความเสี่ยงต่อระบบที่จะเกิดขึ้นในภาคธุรกิจประกันภัย และกรอบการกำกับกลุ่มธุรกิจประกันภัย …

NEWS 29 พฤศจิกายน 2562 เลขาธิการ คปภ. เปิดสำนักงาน คปภ. จังหวัดหนองคาย ชูระบบเทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการประชาชนทั้งไทยและสปป.ลาว

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) พร้อมด้วย คณะกรรมการ คปภ. ร่วมเปิดสำนักงาน คปภ. จังหวัดหนองคาย โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และหัวหน้าส่วนภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนสื่อมวลชนร่วมงานและแสดงความยินดี ณ อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้จังหวัดหนองคาย มีบริษัทประกันวินาศภัย 6 สาขา บริษัทประกันชีวิต 9 สาขา สำนักงานตัวแทนประกันชีวิตและประกันวินาศภัย 7 สำนักงาน ธนาคารรัฐและธนาคารพาณิชย์ 51 สาขา มีปริมาณเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 2,671 ล้านบาท แบ่งเป็นประกันชีวิต 1,977 ล้านบาท และประกันวินาศภัยจำนวน 694 ล้านบาท มีการถือครองกรมธรรม์ประกันภัยต่อจำนวนประชากรในพื้นที่จังหวัดหนองคาย การประกันชีวิตคิดเป็นร้อยละ 30.67 …

NEWS 27 พฤศจิกายน 2562 คปภ. พบหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของ สปป.ลาว หารือยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล พร้อมเป็นฟันเฟืองเพิ่มศักยภาพนำระบบประกันภัยช่วยเหลือประชาชนทุกระดับ

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ตนพร้อมด้วยคณะกรรมการ คปภ. และผู้บริหารของสำนักงาน คปภ. ได้เข้าพบและร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านประกันภัย กับ Mr. Sonephet Inthavong, Deputy Director General พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก State-Owned Enterprise Management and Development, and Insurance Department, Ministry of Finance ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ณ ห้องประชุม กระทรวงการเงินแห่ง สปป.ลาว เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างทั้งสองหน่วยงาน และยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของทั้งสองประเทศให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ พร้อมทั้งหารือทวิภาคีระหว่างกันในการเตรียมการประชุมประจำปีของหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Insurance Regulator Meeting) ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา …

NEWS 24 พฤศจิกายน 2562 คปภ. ลงพื้นที่ช่วยเหลือกรณีตึกถล่มที่ภูเก็ตมีผู้เสียชีวิต 7 ราย และบาดเจ็บ 2 ราย พบแล้วมีการทำประกันภัยอุบัติเหตุ พร้อมประสานการจ่ายสินไหมเพื่อเยียวยาความสูญเสียโดยเร็ว

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีอาคารกำลังก่อสร้างทรุดตัวบริเวณถนนเพชรเกษม ตำบลเทพกษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 7 ราย และผู้บาดเจ็บ 2 ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นั้น เบื้องต้นได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ บูรณาการร่วมกับ สำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) และ สำนักงาน คปภ. จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุ ตรวจสอบการทำประกันภัยพร้อมเร่งอำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับผู้ประสบภัย ตลอดจนติดตามรายงานความเสียหายอย่างเร่งด่วนผ่าน Platform การรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งให้ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต เพื่อใช้ระบบประกันภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ทั้งนี้ ได้รับรายงานจาก สำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) ว่า อาคารกำลังก่อสร้างดังกล่าวไม่ได้จัดทำประกันภัยแต่อย่างใด แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตจำนวน 3 …

NEWS 22 พฤศจิกายน 2562 เลขาธิการ คปภ. ยกทีมขึ้นเหนือเคาะประตูบ้านชุมชนผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปิดฉากโครงการ คปภ. เพื่อชุมชนของปี 2562 เล็งพัฒนาประกันภัยกระเทียม ถั่วลายเสือ และ ข้าวโพดป๊อปคอน เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยให้เกษตรรากหญ้า

พร้อมถอดบทเรียนกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยเชิงรุก ย้ำความจำเป็นในการทำประกันภัยเพื่อช่วยเยียวยาความเสียหาย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ได้นำคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัยของสำนักงาน คปภ. ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย ผู้บริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทประกันภัยหลายบริษัท ลงพื้นที่ชุมชนบ้านผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในรูปแบบ Mobile Insurance Unit ในโครงการ คปภ. เพื่อชุมชนปี 3 เพื่อเป็นการถอดบทเรียนประโยชน์จากการทำประกันภัยกรณีผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ โดยเคาะประตูบ้านพูดคุยกับชาวชุมชนเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยแก่ประชาชนให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย การถอดบทเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับการประกันภัยที่น่าสนใจ พร้อมเยี่ยมชมวิถีชีวิต ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ชาวชุมชนเห็นความสำคัญของการทำประกันภัย โดยเฉพาะการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ(ประกันภัย พ.ร.บ.) การประกันภัยข้าวนาปี เพื่อจะได้นำระบบประกันภัยไปใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงในการดำรงชีวิต และประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนนำระบบประกันภัยไปช่วยเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนยามเมื่อมีภัย รวมทั้งรับฟังสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ ๆให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ …

NEWS 14 พฤศจิกายน 2562 เลขาธิการ คปภ. ปลุกพลังกลุ่มอุตสาหกรรมประกันภัย ชูประกันสุขภาพสู้ความผันผวนทางเศรษฐกิจเพื่ออนาคตคนไทยที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาผู้บริหารด้านการประกันภัยประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “อนาคตประกันสุขภาพในยุคดิจิทัล (The Future of Health Insurance in Digital Age)” ระหว่างผู้บริหารสำนักงาน คปภ. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกับภาคธุรกิจประกันชีวิต และ ประกันวินาศภัย ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสนี้ เลขาธิการ คปภ. ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาการประกันสุขภาพ” โดยมีสาระสำคัญเรื่องนโยบายและทิศทางของ สำนักงาน คปภ. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจสัญญาประกันภัยสุขภาพมาตรฐานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ปัจจุบันคนไทยเกือบทุกคนมีสวัสดิการเรื่องค่ารักษาพยาบาล มีสิทธิในการเข้าถึงบริการ แต่การได้รับบริการจากสถานพยาบาลยังอยู่บนข้อจำกัด คนส่วนใหญ่จึงแสวงหาการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ สะดวกรวดเร็ว สามารถเลือกใช้บริการได้หลากหลาย บนราคาที่สมเหตุสมผลและสามารถจ่ายได้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน กำกับดูแล ตลอดจนคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับการประกันภัยสุขภาพ สำนักงาน …

NEWS 12 พฤศจิกายน 2562 หน่วยงานกำกับภาคการเงิน-ประกันภัยของประเทศจีน พบสำนักงาน คปภ. ถกประเด็นประกันภัย 7 บาท เพื่อศึกษานำไปปรับใช้ในจีน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสำนักงาน คปภ. ได้ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านประกันภัย กับ Mr. Liang Tao, Vice Chairman, China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงินและภาคประกันภัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลและผลิตภัณฑ์ประกันภัยของทั้งสองประเทศให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 207 สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ สำหรับการหารือในครั้งนี้ คณะผู้แทน CBIRC ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับบทบาทการทำงานของสำนักงาน คปภ. ในมิติที่มีการนำเอาระบบประกันภัยเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับฐานรากในประเทศไทย โดยผ่านการทำประกันภัยพืชผลทางการเกษตร เช่น การประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การประกันภัยทุเรียน การประกันภัยลำไย ฯลฯ โดยคณะผู้แทน CBIRC ได้ให้ความสนใจในรายละเอียดและซักถามด้วยความสนใจ …