NEWS 27 ตุลาคม 2563 คปภ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2563 ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี ยอดทำบุญรวม 7.3 ล้านบาท

คปภ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2563 ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี ยอดทำบุญรวม 7.3 ล้านบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เพื่อน้อมนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ของสำนักงาน คปภ. ตลอดจนผู้บริหารจากภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ตัวแทนของคณะนักศึกษา Super วปส. รุ่นที่ 1 นักศึกษา วปส. รุ่นต่างๆ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนางนิศากร …

NEWS 23 ตุลาคม 2563 คปภ. เปิดเวที “อนุญาโตตุลาการ-ผู้ไกล่เกลี่ย” ถอดบทเรียนข้อพิพาทด้านประกันภัย

คปภ. เปิดเวที “อนุญาโตตุลาการ-ผู้ไกล่เกลี่ย” ถอดบทเรียนข้อพิพาทด้านประกันภัย • เผยท็อปไฟลท์ข้อพิพาท “ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ-ค่าเสื่อมสภาพ – ค่ารักษาพยาบาลในอนาคต – ค่าพาหนะในการเดินทางไปรักษาพยาบาล-ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงิน” ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาอนุญาโตตุลาการและผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงาน คปภ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อนุญาโตตุลาการและผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงาน คปภ. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานการระงับข้อพิพาทด้านประกันภัยร่วมกัน อันจะทำให้การระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น โดยมีอนุญาโตตุลาการและผู้ไกล่เกลี่ย เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 120 คน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า สำนักงานคปภ. …

NEWS 22 ตุลาคม 2563 คปภ. ลงพื้นที่เยือนถิ่นวัฒนธรรม นำระบบประกันภัยสู่วิถีชุมชนบ้านนาอ้อ จังหวัดเลย • เล็งผุดกรมธรรม์ประกันภัยสวนยางพารา รองรับความต้องการเกษตรกร พร้อมแนะ “กรมธรรม์ประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ – ประกันภัยอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย – ประกันภัย พ.ร.บ. และประกัน

คปภ. ลงพื้นที่เยือนถิ่นวัฒนธรรม นำระบบประกันภัยสู่วิถีชุมชนบ้านนาอ้อ จังหวัดเลย • เล็งผุดกรมธรรม์ประกันภัยสวนยางพารา รองรับความต้องการเกษตรกร พร้อมแนะ “กรมธรรม์ประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ – ประกันภัยอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย – ประกันภัย พ.ร.บ. และประกันภัยสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์” เหมาะกับวิถีชีวิตชาวชุมชน ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2563 ได้นำคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย ผู้จัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ผู้แทนกองทุนประกันวินาศภัย ผู้บริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ผู้บริหารสมาคมประกันชีวิตไทย นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย หลายบริษัท ลงพื้นที่ชุมชนนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ในรูปแบบ Insurance Mobile Unit ในโครงการ …

NEWS 19 ตุลาคม 2563 “คปภ.- สมาคมประกันวินาศภัยไทย” เดินสายสร้างความเข้าใจแนวทางปฎิบัติคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

“คปภ.- สมาคมประกันวินาศภัยไทย” เดินสายสร้างความเข้าใจแนวทางปฎิบัติคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ฉบับปรับปรุงใหม่) • เผยหลังบังคับใช้คำสั่งนายทะเบียนที่ 10/2563 ข้อพิพาทด้านการประกันภัยรถยนต์ทั่วประเทศ “ช่วงเมษายน-กันยายน 2563” ลดลงเกือบ 50% ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา 5 ภาค เรื่อง คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ฉบับปรับปรุงใหม่) ครั้งที่ 1 (ภาคกลาง) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม เอส รัชดา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายแนวทางการปฏิบัติให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ระหว่างสำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และภาคธุรกิจประกันวินาศภัย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อลดข้อโต้แย้งอันจะนำไปสู่ข้อพิพาท รวมถึงเพื่อลดข้อพิพาทที่จะเกิดขึ้นระหว่างบริษัทประกันภัยและปัญหาข้อโต้แย้งระหว่างบริษัทประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานสำนักงาน คปภ. ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จากสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ …

NEWS 18 ตุลาคม 2563 เลขาธิการ คปภ. นำทัพประกันภัย ลงพื้นที่ “สุดแผ่นดินตะวันออก” ชุมชนบ้านแหลมมะขาม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด• เล็งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงภัยด้วยระบบประกันภัยให้กับประมงพื้นบ้านไทย

เลขาธิการ คปภ. นำทัพประกันภัย ลงพื้นที่ “สุดแผ่นดินตะวันออก” ชุมชนบ้านแหลมมะขาม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด• เล็งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงภัยด้วยระบบประกันภัยให้กับประมงพื้นบ้านไทย ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2563 ได้นำคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัยของสำนักงาน คปภ. ผู้บริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ผู้แทนกองทุนประกันวินาศภัย ผู้บริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทประกันภัยหลายบริษัท ลงพื้นที่ชุมชนบ้านแหลมมะขาม ณ ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้านแหลมมะขาม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ในรูปแบบ Mobile Insurance Unit ในโครงการ คปภ. เพื่อชุมชนปี 4 โดยได้เข้าเยี่ยมชาวชุมชนถึงบ้าน พร้อมรับฟังสภาพปัญหา ความต้องการของชาวชุมชน เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง …

NEWS 12 ตุลาคม 2563 คปภ. แถลงทิศทางการกำกับดูแลอุตสาหกรรมประกันภัยหลัง COVID-19 และการขับเคลื่อนประกันภัยในยุค New Normal

คปภ. แถลงทิศทางการกำกับดูแลอุตสาหกรรมประกันภัยหลัง COVID-19 และการขับเคลื่อนประกันภัยในยุค New Normal • พร้อมรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ พัฒนาระบบประกันภัยด้วยเทคโนโลยี รองรับนวัตกรรมใหม่ในอนาคต มุ่งคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนเป็นสำคัญ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ได้จัดกิจกรรมแถลงผลงาน ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางการกำกับดูแลอุตสาหกรรมประกันภัยไทย หลัง COVID-19 และการขับเคลื่อนประกันภัยในยุค New Normal” เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี โดยกล่าวว่า อุตสาหกรรมประกันภัยไทย ได้พบกับบททดสอบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม อันเนื่องมาจากระบบเศรษฐกิจโลกได้เข้าสู่บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ (New Normal) ในขณะเดียวกันโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง จึงทำให้อุตสาหกรรมประกันภัยไทยต้องเผชิญกับบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน สำนักงาน …

NEWS 2 ตุลาคม 2563 คปภ. เดินหน้าโครงการ Regulatory Guillotine โดยลดอุปสรรคทางด้านกฎหมาย เพื่อช่วยอุตสาหกรรมประกันภัยและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนเปลี่ยนผ่านสู่ยุค New Normal

คปภ. เดินหน้าโครงการ Regulatory Guillotine โดยลดอุปสรรคทางด้านกฎหมาย เพื่อช่วยอุตสาหกรรมประกันภัยและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนเปลี่ยนผ่านสู่ยุค New Normal ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการเริ่มโครงการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอนุบัญญัติ (Regulatory Guillotine) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัติที่ใช้บังคับภาคธุรกิจประกันภัย เช่น กฎหมายอนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยลด เลิกกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่มีความจำเป็น ไม่สะดวก ไม่เหมาะสม สร้างภาระต่อการปฏิบัติ ไม่ทันต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนากฎหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสามารถนำมาใช้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และเอื้ออำนวยต่อการแข่งขันทางการค้าโดยผ่านการมีส่วนร่วมหรือรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อันจะส่งผลให้การจัดลำดับทางธุรกิจอยู่ในลำดับที่ดีขึ้นและสามารถลดต้นทุนให้แก่ภาคเอกชน รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านประกันภัย อันเป็นไปตามหลักการปฏิรูปกฎหมายตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เลขาธิการคปภ. กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลไทยได้ลงนามบันทึกความตกลงกับองค์การเพื่อความร่วมมือ …

NEWS 27 กันยายน 2563 คปภ. เร่งช่วยเหลือด้านประกันภัยกรณีเสียชีวิต 7 ราย บาดเจ็บ 49 ราย จากอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารปรับอากาศ เฉี่ยวชนรถพ่วง 18 ล้อ ที่จังหวัดนครราชสีมา

คปภ. เร่งช่วยเหลือด้านประกันภัยกรณีเสียชีวิต 7 ราย บาดเจ็บ 49 ราย จากอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารปรับอากาศ เฉี่ยวชนรถพ่วง 18 ล้อ ที่จังหวัดนครราชสีมา ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น หมายเลขทะเบียน 30-0288 กาฬสินธุ์ นำ อสม.และประชาชนจากจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางไปพัทยา จังหวัดชลบุรี เฉี่ยวชนกับรถยนต์พ่วง 18 ล้อ (หัวลาก) หมายเลขทะเบียน 82-3913 ลพบุรี ส่วนพ่วง (ตัวพ่วง) หมายเลขทะเบียน 82-3949 ลพบุรี ทำให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 7 ราย และได้รับบาดเจ็บ จำนวน 49 ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ …

NEWS 26 กันยายน 2563 คปภ. รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน “ต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” ระดับทองร่วมเป็นกลไกบริหารจัดการน้ำเสียของประเทศและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

คปภ. รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน “ต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” ระดับทองร่วมเป็นกลไกบริหารจัดการน้ำเสียของประเทศและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ได้มอบหมายให้ นายชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ. เป็นผู้แทนเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับทอง โครงการ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” จากนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารกรมควบคุมมลพิษ รองเลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการปรับปรุงกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้มีระบบและมีเอกภาพยิ่งขึ้น โดยมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยการลดปริมาณน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษ และการนำน้ำเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง และมุ่งหวังให้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างเข้มข้นและจริงจังและสามารถรองรับการระบายน้ำทิ้งในพื้นที่โดยรอบ ซึ่งสำนักงาน คปภ. โดยท่านเลขาธิการ คปภ. ได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสีย สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และพร้อมที่จะขับเคลื่อนกลไกการจัดการน้ำเสียของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการดำเนินการบริหารจัดการน้ำภายในสำนักงานมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกรมควบคุมมลพิษ …

NEWS 23 กันยายน 2563 คปภ. ติวเข้ม ผู้ประสงค์สอบคัดเลือกขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย • เลขาธิการ คปภ. แนะผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัยยุค Digital Disruption พัฒนาความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านประกัน

คปภ. ติวเข้ม ผู้ประสงค์สอบคัดเลือกขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย • เลขาธิการ คปภ. แนะผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัยยุค Digital Disruption พัฒนาความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านประกันภัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นธรรม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ประสงค์ที่จะสมัครขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ชำนาญการ (บุคคลภายนอก) ชุดที่ 3 เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยตามระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย ให้กับบุคคลภายนอกที่มีความประสงค์จะขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ชำนาญการ จำนวนทั้งสิ้น 91 คน ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2563 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพมหานคร เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยของสำนักงาน คปภ. ดำเนินการภายใต้ระเบียบสำนักงาน …