การจัดอบรมหลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก